vriskopraktiki_logo

ΝΕΟ Voucher 29-64 έτους 2016 (ΑΙΤΗΣΕΙΣ από 1/12/2016-30/12/2016)

Γενικές Πληροφορίες

Συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής/Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (voucher 29-64 αίτηση)

ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ VOUCHER 29-64. ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 1 Δεκεμβρίου 2016 έως και 30 Δεκεμβρίου 2016.

Η απάντηση στο ερώτημα "voucher 29-64 πότε ξεκινάει", καθώς και για αιτήσεις voucher και δικαιολογητικά δόθηκε- το διάστημα υποβολών είναι από 1/12/2016-30/12/2016. Τα αποτελέσματα voucher 29-64, θα ανακοινωθούν άμεσα μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

Σύνοψη Δράσης Voucher 29-64 ΟΑΕΔ (Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για άνεργους ηλικίας 29 έως 64 ετών):

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 ανέργους, 29-64 ετών (γεννηθείς από 1/1/1953 - 31/12/1987), υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις), σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.

Ειδικότερα η Δράση Voucher 29-64 έτους 2016 προσφέρει στους ανέργους που θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και θα εγκριθούν τα παρακάτω:

- Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι ωρών (120 ώρες) σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες.

- Συμβουλευτική υποστήριξη για τη σωστή επιλογή του προγράμματος κατάρτισης και την κατάλληλη σύζευξη με θέση εργασίας και επιχείρησης πρακτικής. Στρατηγικός στόχος αποτελεί η μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων σε σύμβαση εργασίας, όπου αυτό είναι δυνατόν.

- Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

- Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολική διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών, η οποία δε θα υπερβαίνει του 5 μήνες. (Για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.)

Επιχειρήσεις:

Επιχειρήσεις με 0 έως 4 άτομα προσωπικό μπορούν να απασχολήσουν έως 1 άτομο για πρακτική άσκηση δωρεάν. (ο ωφελούμενος αμοίβεται με εκπαιδευτικό επίδομα από τη Δράση)

Επιχειρήσεις με 5 άτομα και άνω προσωπικό μπορούν να απασχολήσουν έως το 30% του αριθμού των απασχολουμένων, με πρακτική άσκηση, δωρεάν. (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως επόμενο μεγαλύτερο ακέραιο, σε περίπτωση που η πράξη οδηγει σε αποτέλεσμα με δεκαδικό αριθμό).

Σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν κανένα άτομο, μπορεί να προσφερθεί 1 θέση πρακτικής άσκησης δωρεάν. (ο ωφελούμενος αμοίβεται με εκπαιδευτικό επίδομα από τη Δράση)

Μετά το πέρας της κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση), οι επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη ωφελούμενου δύναται να επιχορηγηθούν.

Κλάδοι / Αντικείμενα κατάρτισης:

Οι κλάδοι που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης και ορίζουν τη θεματολογία και τα αντικείμενα κατάρτισης είναι οι εξής:

Εμπόριο

Logistics

Έργα Υποδομής και Τεχνικά Επαγγέλματα

Τουρισμός

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Τρόφιμα-Ποτά

Ενέργεια

Βιομηχανία

Αγροτικός Τομέας

Ο κάθε ωφελούμενος θα μπορεί να επιλέξει μέχρι δύο κλάδους κατά την υποβολή της αίτησής του. Η διαδικασία της συμβουλευτικής υποστήριξης που θα ακολουθήσει για όσους εγκριθούν έχει σκοπό την τελική επιλογή του βέλτιστου προγράμματος κατάρτισης για τον άνεργο, με τελικό σκοπό την βελτίωση των πιθανοτήτων μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε μόνιμη θέση εργασίας.

Εκπαιδευτικό επίδομα: 

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα συνολικά 2.600€. 600€ επίδομα θεωρητικής κατάρτισης, μόλις ολοκληρωθεί η θεωρία των 120 ωρών και 2000€ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης (500 ώρες , max 5 μήνες). Στα άνω ποσά συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις.

Μητρώο Ωφελουμένων:

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Δράση έχουν οι άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προυποθέσεις :

Για την κατηγορία "Απόφοιτοι υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης":

Ι. Να είνα κάτοιχοι απολυτηρίου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικό/Γυμνάσιο) / Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών

ΙΙ. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987

ΙΙΙ. Να είναι εγγεγραμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

Για την κατηγορία "Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / ΑΕΙ / ΤΕΙ"

Ι. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας (ΑΕΙ / ΤΕΙ), ή κάτοχοι πτυχίου εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.

ΙΙ. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987

ΙΙΙ. Να είναι εγγεγραμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

Συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής/Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (voucher 29-64 αίτηση)

 

Ετικέτες: voucher 29-64 αττικη, voucher 29-64 2016

HELP DESK  210 5444411

HELP DESK
210 5444411

Επικοινωνήστε μαζί μας για άμεση ενημέρωση!
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Συνεργαζόμενα Κέντρα
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ